Embroidery

ด้วยเทคนิคอันเปšนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Sopracie
ทุกเสŒนสีจึงเปšนการบรรจงทำดŒวยมือเพื่อใหŒไดŒความหนักเบา
ของเสŒนสี เปรียบเหมือนงานศิลปะชิ้นเอกบนใบหนŒา

Eyebrow Shaping & Design

การออกแบบคิ้วและตกแต่งคิ้ว

เปšนขั้นตอนแรกของการออกแบบทรงคิ้วใหŒ้เหมาะสม กับรูปหนŒาในแบบที่ลงตัวที่สุด เหมาะสมกับหนŒ้ามากที่สุด
(Customized) โดย Artist จะถามความต้ŒองการของลูกคŒ้าก่อน
และจะปรับจากโครงหน้Œาและรูปทรงคิ้วใหŒดูกลมกลืน
มากที่สุดเหมาะกับความตŒ้องการและสิ่งที่ลูกคŒาเปšนมากที่สุด
ทั้งนี้ขึ้นอยู‹กับรูปหนŒาและคิ้วเดิมที่มีด้วย

การ Shaping สามารถแก้Œไขทรงคิ้วที่ไม‹่เปšนระเบียบ ใหŒ้ดูเปšนทรง สามารถปรับรูปหนŒาใหŒดูทันสมัยและสามารถแกŒไขคิ้วที่ไม‹เท‹ากันไดŒอีกดŒวย โดย Artist จะใชŒใบมีดโกนขนาดเล็กค‹อยๆกัน (Shaping) หรือ กำจัดขนคิ้ว ในบริเวณที่ไม‹ตŒองการออก แลŒวจึงออกแบบเขียนโครงคิ้วเพิ่มเติมดŒวยดินสอเขียนคิ้ว (Design)

ราคา 450 บาท ต‹่อครั้ง

Eyebrow Embroidery

การฝังสีลงบนคิวแบบการระบายแบบไล่แสงเงา เหมาะสําหรับคนท่ีมีเส้นคิวเยอะอยู่แล้ว คนท่ีมีผิวมันมาก หรือเคยทําการสักคิวมาก่อน

Eyebrow Embroidery

การฝังสีลงบนคิวแบบการระบายแบบไล่แสงเงา เหมาะสําหรับคนท่ีมีเส้นคิวเยอะอยู่แล้ว คนท่ีมีผิวมันมาก หรือเคยทําการสักคิวมาก่อน

Lenee

การฝ˜งสีในรูปแบบลายเสŒนเสมือนเสŒนคิ้วธรรมชาติ เหมาะสำหรับ ผูŒที่ตŒองการเติมเสŒนคิ้วที่หายไปบางไปเปšนรูปแบบที่แนะนำ สำหรับคิ้วผูŒชายที่ตŒองการเพิ่มความหนาของคิ้วหรือ คิ้วที่บางส‹วนที่ขาดหายไป

Vero

เปšนการลงลายเสŒนและการลงสีผสมผสานเขŒาดŒวยกันเปšนแบบ Embroidery ที่เรียกไดŒว‹าเปšน Signature ของโซปราซี่เปšนแบบที่นิยมมากสุด เพราะผลลัพธที่ไดŒคือ การมีขนคิ้วผสมสี ของอายแชโดวแบบฝุ†น เสมือนการแต‹งคิ้วบางๆแบบฝุ†น แต‹คงไวŒซึ่งกรอคิ้วคมชัดเหมือนการแต‹งคิ้วไดŒสมบูรณแบบตลอดเวลา เหมาะสำหรับคนที่มีคนขนคิ้วพอประมาณที่ไม‹ตŒองการแต‹งหนŒาแต‹ตŒองการความสมบูรณแบบของคิ้วเปšนแบบคิ้วดูสวยธรรมชาติ ดูหนŒาอ‹อนเยาวและสมบูรณแบบมากที่สุด

So Line

การฝ˜งสีชั่วคราวลงบนขอบตา Inner line เนŒนใหŒดวงตาหวาน คมและโตแบบธรรมชาติ สีที่ไดŒจะออกเปšนดำเงาๆ เสมือนการเขียนอายไลเนอรแบบลิควิดสีดำเขŒม เสŒนบางดูเปšนธรรมชาติ

So Lip

การฝ˜งสีชั่วคราวลงบนริมฝ‚ปาก เพื่อใหŒสีปากมีสีสันสดใส แลดูธรรมชาติแกŒไขคนที่มริมฝ‚ปากคล้ำหรือ สีปากไม‹สม่ำเสมอ

CONTACT US

Siam Paragon B Floor, Jewel Zone,
< Pathumwan, Bangkok
Tel : 02-610-9169 / 085-357-2642