ABOUTS US

“Sopracie” (โซปราซี) คือ “ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และฝังสีคิวชั่วคราว”


เพราะคิ้วสวยช่วยเปลี่ยนชีวิต การแก้ไข ปรับแต่งคิ้วให้เหมาะกับรูปหน้า ถือเป็นการช่วยปรับโครงหน้าให้เข้ารูป เปลี่ยนแปลงบุคลิกให้มั่นใจ เสริมเสน่ห์ให้โดดเด่นและนำความสุขมาให้จนเกิดเรื่องราวดีๆตามมา Sopracie จึงทุ่มเทพัฒนาทักษะและความรู้ความชำนาญในด้านการออกแบบและตกแต่งคิ้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติที่สุด และยังสามารถดึงบุคลิกความงามที่แตกต่างกันให้โดดเด่นได้ไม่ซ้ำแบบกัน


โดยบริการที่ละเอียดใส่ใจของ Sopracie เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและตกแต่งคิ้ว (Eyebrow Shaping & Design) แบบ Customized คือดีไซน์ทรงคิ้วให้เหมาะสมในแบบที่ลงตัวเข้ากับใบหน้าและบุคลิกที่สุด ในส่วนของการ Shaping นั้น Sopracie เลือกใช้ใบมีดโกนขนาดเล็กค่อยๆ กำจัดขนคิ้วส่วนเกินออกเพื่อแก้ไขทรงคิ้วที่ไม่เป็นระเบียบหรือไม่เท่ากัน ซึ่งการใช้มีดโกนในการกันนั้นมีความละเอียด สามารถกำจัดขนที่ไม่ต้องการได้แบบเส้นต่อเส้นจึงไม่ทำให้ขนคิ้วถูกกันออกไปมากเกินความจำเป็น ผิวหนังจึงไม่เกิดการระคายเคือง บวมแดงหรือผื่นแพ้ ส่วนเทคนิคในการดีไซน์รูปคิ้วนั้น Sopracie ขอนำเสนอทางเลือกใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยกับการฝังสีคิ้วชั่วคราว (Eyebrow Embroidery) รับประกันผลแห่งความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการแต่งคิ้วทุกวัน หรือต้องการให้คิ้วได้รูปสวยสมบูรณ์แบบตลอดเวลาี

OUR MISSION

At Sopracie, we are committed to delivering
the best brow embroidery service,
for your perfectly stunning brows, day and night.

การบริการหลักๆ คือ การออกแบบและดีไซนใหŒเหมาะสมกับรูปหนŒา (Eyebrow Shaping & Design) และ การฝ˜งสีคิ้วชั่วคราว (Eyebrow Embroidery) ดŒวยเทคนิคอันเปšนเอกลักษณเฉพาะตัวของ Sopracie ทุกเสŒนสี จึงเปšนการบรรจงทำดŒวยมือเพื่อใหŒไดŒความหนักเบาของเสŒนสี เปรียบเหมือนงานศิลปะชิ้นเอกบนใบหนŒา ใหŒดูเปšนธรรมชาติราวกับเปšนเสŒนคิ้วจริง หรือ คิ้วที่ดูเหมือนป˜ดดŒวยอายแชโดวไล‹เฉด สำหรับลูกคŒาที่ไม‹ตŒอง การเสียเวลาในการแต‹งคิ้ว หรือตŒองการใหŒคิ้วสวยสมบูรณแบบอยู‹ตลอดเวลา

Our unique technique

At Sopracie, we are committed to delivering
the best brow embroidery service,
for your perfectly stunning brows, day and night.

Our Services

การบริการของ Sopracie ประกอบไปดŒวย

Eyebrow Shaping & Design

การออกแบบคิ้วและตกแต‹งคิ้ว

Eyebrow Embroidery

การฝ˜งสีคิ้วชั่วคราว

CONTACT US

Siam Paragon B Floor, Jewel Zone,
< Pathumwan, Bangkok
Tel : 02-610-9169 / 085-357-2642